Dataskyddspolicy

Allmänna sekretessvillkor för webbplatsen

Du kan använda alla Hallberg-Rassykoncernens webbplatser utan att Du behöver avslöja Din identitet. Vi samlar som standard in följande information när Du besöker någon av våra webbplatser. Om Du registrerar dig för vårt E-News eller kontaktar oss via formulär visas information om hur vi bearbetar Dina data i samband med Din registrering.

Identitet för och kontaktinformation till den personuppgiftsansvariga och dataskyddsansvariga
Hallberg-Rassy är ansvarig för Dina personuppgifter och bearbetningen av personliga data om Dig enligt tillämpliga regler och lagar om dataskydd. Kontakta Hallberg-Rassy via e-postadressen Please enable JavaScript to render this link! eller telefon +46 304 54800 om Du har frågor om bearbetningen av Dina personuppgifter.

Vilka kategorier av personuppgifter bearbetar Hallberg-Rassy, för vilka ändamål och på vilken juridisk grund? När Du använder någon av Hallberg-Rassys webbplatser www.hallberg-rassy.com, shop.hallberg-rassy.com eller www.oppetvarv.se är Din webbläsare konfigurerad för att automatiskt överföra följande data till vår webbserver. Dessa data lagras sedan i loggfiler.

  • Åtkomstdatum
  • Åtkomsttid
  • Den refererande webbplatsens URL
  • Hämtad fil
  • Webbläsare och version
  • Operativsystem
  • IP-adress
  • Din internetleverantörs domännamn

Den här informationen innehåller inga data som kan identifiera Dig som person. Vi behöver den här informationen av tekniska orsaker för att kunna leverera det innehåll Du begär på ett korrekt sätt, och insamlingen av den är en oundviklig följd av att använda webbplatser. Loggdata från våra webbplatser analyseras endast för statistiska ändamål för att kunna förbättra våra webbplatser och deras underliggande funktioner. Hallberg-Rassy bearbetar Dina personuppgifter utifrån sitt legitima intresse och enligt tillämpliga juridiska grunder. Hallberg-Rassys legitima intressen omfattar intresset att hantera koncernens webbplatser enligt god affärssed och att underhålla webbplatsernas tillgänglighet och funktion.

Cookies

Vi använder cookies för att samla in data om Din användning av webbplatsen i avsikt att anpassa webbplatsen till användarnas behov. Insamlingen av dessa användningsdata och skapandet av en användarprofil görs med hjälp av ett anonymiserat cookie-ID. Vi skapar och lagrar endast dessa användningsprofiler i anonymiserad form och kombinerar dem inte med Ditt namn, din e-postadress eller någon annan information som kan avslöja Din identitet.
Cookies kan inte användas för att köra program eller överföra virus till din dator.

Vidarebefordran av data till tredje part
Hallberg-Rassy kommer inte att dela Din kontaktperson med någon utanför Hallberg-Rassykoncernen, undantaget om lagkrav uttryckligen kräver att vi gör så. Hallberg-Rassy ser till att lämpliga säkerhetsåtgärder används för att ge Dina personuppgifter ett fullgott skydd enligt tillämpliga lagar om dataskydd.

Länkar till andra webbplatser
Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi har inget inflytande över den efterlevnad eller brist på efterlevnad avseende dataskydd som operatörerna av dessa webbplatser iakttar.
Hur länge sparar Hallberg-Rassy Dina personuppgifter?
Hallberg-Rassy lagrar Dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlades in.

Dina dataskyddsrättigheter
Du har rätt att begära att Hallberg-Rassy tillhandahåller information om de personuppgifter som Hallberg-Rassy har bearbetat och att få åtkomst till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära att felaktiga personuppgifter korrigeras eller att dina personuppgifter raderas. Du har även rätt att motsätta Dig bearbetning baserad på ett legitimt intresse eller bearbetning för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att framföra de klagomål Du kan tänkas ha angående Hallberg-Rassys bearbetning av Dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.