Helt nya Hallberg-Rassy 44

Nu har helt nya Hallberg-Rassy 44 presenterats.

Archive